Alimenty na dziecko

Obowiązek zapłaty alimentów na dziecko może być zasądzony w postępowaniu sądowym o zabezpieczenie alimentów lub w wyroku alimentacyjnym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – zawierają przepisy regulujące kwestie alimentów na dziecko. Obecnie nie ma limitów wieku, do którego alimenty mogą obowiązywać, ponieważ konieczność ich płacenia istnieje do momentu, […]

Orzekanie w sprawach rozwodowych – fakultatywne elementy wyroku rozwodowego

Wyrok rozwodowy składa się z orzeczeń obligatoryjnych, oraz z orzeczeń fakultatywnych. W ostatnim artykule przybliżyliśmy Państwu kwestię orzeczeń obligatoryjnych, czyli takich które Sąd musi zawrzeć w wyroku rozwodowym. Tym razem skupimy się na orzeczeniach fakultatywnych, czyli orzekanych na wniosek Stron postępowania. Podział majątku wspólnego małżonków W tym celu konieczne jest złożenie stosownego wniosku przez jednego […]

Orzekanie w sprawach rozwodowych – obligatoryjne elementy wyroku rozwodowego

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakazuje, aby orzekając o rozwodzie, sąd rozstrzygnął również inne kwestie nierozerwalnie z nim związane. O czym będzie orzekać Sąd w sprawie rozwodowej? Wyrok rozwodowy składa się z orzeczeń obligatoryjnych – czyli takich które Sąd musi zawrzeć w wyroku rozwodowym, oraz z orzeczeń fakultatywnych – zależnych od wniosków Stron postępowania. Poniżej przedstawiamy […]

“Szybki rozwód” – czyli rozwód bez orzekania o winie

Każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód, jeżeli doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Należy udowodnić jedynie, że zachodzą przesłanki pozytywne i nie występują negatywne przesłanki, które uniemożliwiają rozwiązanie małżeństwa. Rozkład pożycia oznacza, że pomiędzy małżonkami nie występuje już więź uczuciowa, fizyczna, a także nie prowadzą oni wspólnego gospodarstwa domowego. Rozwód […]

Rozwód – wyłączna wina współmałżonka?

Kolosalną rolę w sprawach rozwodowych odgrywa kwestia winy w rozpadzie małżeństwa. Może ją ponosić jeden z małżonków, oboje lub żaden. Pierwsza opcja wiąże się z żądaniem orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka. W przypadku winy obojga małżonków można wnioskować, aby sąd orzekł rozwód z winy obydwu stron. Istnieje także możliwość żądania, aby sąd nie rozpatrywał […]