Orzekanie w sprawach rozwodowych – obligatoryjne elementy wyroku rozwodowego

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakazuje, aby orzekając o rozwodzie, sąd rozstrzygnął również inne kwestie nierozerwalnie z nim związane. O czym będzie orzekać Sąd w sprawie rozwodowej? Wyrok rozwodowy składa się z orzeczeń obligatoryjnych – czyli takich które Sąd musi zawrzeć w wyroku rozwodowym, oraz z orzeczeń fakultatywnych – zależnych od wniosków Stron postępowania. Poniżej przedstawiamy obowiązkowe rozstrzygnięcia, które znajdą się w każdym wyroku rozwodowym.

Wina w rozkładzie pożycia 

Tak jak pisaliśmy w poprzednich artykułach, winę w rozpadzie małżeństwa może ponosić jeden z małżonków, oboje lub żaden. Pierwsza opcja wiąże się z żądaniem orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka. W przypadku winy obojga małżonków można wnioskować, aby sąd orzekł rozwód z winy obydwu stron. Istnieje także możliwość żądania, aby sąd w ogóle nie rozstrzygał kwestii winy w rozpadzie małżeństwa, czyli tzw. rozwód bez orzekania o winie. Wówczas w sentencji wyroku znajduje się zapis, że sąd rozwiązuje małżeństwo stron przez rozwód bez orzekania o winie.

Władza rodzicielska

Kolejnym z obligatoryjnych elementów wyroku rozwodowego, w przypadku małżeństw posiadających wspólne małoletnie dzieci,  jest orzeczenie dotyczące władzy rodzicielskiej. W wyroku rozwodowym Sąd może wydać orzeczenie w postaci pozostawienia władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi obojgu rodzicom, na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili oni porozumienie i jest zasadne, że będą współdziałać w sprawach dziecka. Kolejnym przypadkiem jest powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiemu – jednak pozostawiając mu prawo do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do małoletniego. Istnieją także sytuacje, w których występuje pozbawienie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

Kontakty z dzieckiem

W przypadku małżeństw posiadających wspólne małoletnie dzieci, sąd ma także obowiązek orzeczenia w wyroku rozwodowym o kontaktach z nimi. Oczywiście dotyczą one małżonka, któremu nie została powierzona władza rodzicielska. Każdy z rodziców ma prawo, a nawet obowiązek utrzymywania kontaktów ze swoim małoletnim dzieckiem, nawet w przypadku pozbawienia go czy ograniczenia mu władzy rodzicielskiej. Sąd może przychylić się do wspólnego pisemnego porozumienia małżonków co do sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jednak musi ono mieć na uwadze dobro małoletniego.

Alimenty dla dziecka

Wyrokiem rozwodowym sąd z urzędu orzeka o alimentach na rzecz każdego dziecka indywidualnie, nawet w sytuacji, gdy małżonkowie zawarli umowę co do realizacji tego obowiązku lub też jeżeli przed wniesieniem pozwu rozwodowego jeden z małżonków dobrowolnie płacił alimenty na rzecz dziecka. Sąd orzeka także w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletniego, a sama wysokość alimentów uwzględnia usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica.

Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania

Artykuł 58 § 4 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego stanowi, że: „Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej”. Jeżeli więc małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W praktyce sąd często określa, z których pomieszczeń w domu każdy z małżonków może korzystać na wyłączność, a które z nich należą do wspólnego użytku. Jednak mogą wystąpić także sytuacje, w których sąd, na wniosek jednego z małżonków, może nakazać eksmisję drugiego małżonka, gdy ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Udostępnij:

Więcej wpisów

Alimenty na dziecko

Obowiązek zapłaty alimentów na dziecko może być zasądzony w postępowaniu sądowym o zabezpieczenie alimentów lub w wyroku alimentacyjnym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawa o

Zamów rozmowę