Orzekanie w sprawach rozwodowych – obligatoryjne elementy wyroku rozwodowego

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakazuje, aby orzekając o rozwodzie, sąd rozstrzygnął również inne kwestie nierozerwalnie z nim związane. O czym będzie orzekać Sąd w sprawie rozwodowej? Wyrok rozwodowy składa się z orzeczeń obligatoryjnych – czyli takich które Sąd musi zawrzeć w wyroku rozwodowym, oraz z orzeczeń fakultatywnych – zależnych od wniosków Stron postępowania. Poniżej przedstawiamy […]

Rozwód – wyłączna wina współmałżonka?

Kolosalną rolę w sprawach rozwodowych odgrywa kwestia winy w rozpadzie małżeństwa. Może ją ponosić jeden z małżonków, oboje lub żaden. Pierwsza opcja wiąże się z żądaniem orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka. W przypadku winy obojga małżonków można wnioskować, aby sąd orzekł rozwód z winy obydwu stron. Istnieje także możliwość żądania, aby sąd nie rozpatrywał […]